Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Kạn
09:02' 24/06/2010 (GMT+7)

Ngày 18/6/2010 Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn về Phòng, chống tham nhũng đã có Quyết định số 07/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh).

Quy chế làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 9 Chương và 27 điều, quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, chế độ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác, trình tự giải quyết công việc và chế độ thông tin, báo cáo. Theo đó, mọi cán bộ, công chức, đơn vị thuộc Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh; các tổ chức cá nhân có quan hệ làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các cuộc họp và phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Mọi hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc, bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động. Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật./.

Thanh Hải

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,