Na Rì
Điểm sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"
15:20' 18/11/2009 (GMT+7)

 

           

          Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" là cuộc cách mạng trong thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trên cơ sở phát huy những kinh nghiệm và kết quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Cuộc vận động lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, lấy tự quản làm động lực thúc đẩy các hoạt động với phương châm " Vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản".

         

 

gbfb
Một góc làng văn hóa Cạm Nhầu (Cư Lễ)

Ngay từ khi mới bắt đầu thực hiện, cuộc vận động đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân huyện Na Rì hưởng ứng và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Những năm gần đây, cuộc vận động đã trở thành phong trào sâu rộng ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn huyện. Kết quả cuộc vận động đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc tư tưởng, nâng cao nhận thức ngay tại thôn, bản, tổ, phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương. Để các nội dung của cuộc vận động được đưa vào thực hiện có hiệu quả tại các địa bàn dân cư, công tác tuyên truyền luôn được MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Tổ chức phát tờ gấp về 6 nội dung của cuộc vận động, 10 mục tiêu của MTTQ tỉnh đến tất cả các khu dân cư, với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bên cạnh việc ban hành các văn bản, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện, MTTQ đã phối kết hợp với Đài PT-TH huyện phản ánh những kết quả đã đạt được của cuộc vận động, những gương tốt, việc tốt, những điển hình của phong trào. .. Bằng những phương pháp tuyên truyền thiết thực và thường xuyên nên 10 mục tiêu của cuộc vận động đã in sâu trong tâm thức của người làm công tác mặt trận và ý thức, nếp sinh hoạt hằng ngày của mỗi người dân trên địa bàn.

          Điểm nổi bật trong quá trình chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện cuộc vận động của MTTQ các cấp ở Na Rì là đã trú trọng kết hợp giữa chỉ đạo điểm với triển khai trên diện rộng, theo định kỳ có tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng các mô hình thích hợp để đưa vào phong trào phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo các nội dụng của cuộc vận động, nhân dân đã được tham gia bàn bạc và quyết định những chương trình mục tiêu có liên quan đến quyền lợi của chính họ. Đặc biệt, thông qua bàn bạc, xây dựng và ký cam kết thực hiện quy ước, hương ước thôn bản nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nâng cao. Từ đó, ý thức tự giác chấp hành và tích cực than gia vào công việc chung của cộng đồng, nhất là việc đóng góp xây dựng các công trình công cộng và tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

          Qua qúa trình thực hiện cuộc vận động, kết quả ngày càng khích lệ, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, làng văn hóa,  khu dân cư tiến tiến ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2003, toàn huyện mới chỉ có 9 khu dân cư tiến tiến thì đến năm 2008, tỷ lệ này đã là 80 khu dân cư tiến tiến, với 25.823 lượt hộ gia đình văn hóa và 43 lượt làng bản văn hóa. Trong đó có nhiều khu dân cư 5 năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư tiến tiến như khu dân cư Nà Mực, Tổng Cạng (Văn Minh), Nà Hin (Lương Hạ), Nà Lẹnh (Ân Tình), Khau Ngòa, Phia Khao (Cư Lễ)...

          Kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cuộc vận động trong những năm qua đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ, các đoàn thể ở cơ sở và ở khu dân cư nhưng trên hết là tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng dân cư, không phân biệt tín ngưỡng, dân tộc,  cùng nhau đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng Na Rì ngày càng giàu đẹp ./.

                                                          Phan Quý

 

Ý kiến của bạn

*
*
*
,
,
,
,