Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Thứ Hai, 28/07/2014, 07:36 [GMT+7]
.

                         
Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, giám sát những vấn đề được Báo Chí phản ánh, cử tri quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, góp phần giúp UBND tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sử dụng các nguồn lực của địa phương. 
Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2014, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung giám sát được lựa chọn là những vấn đề mang tính trọng tâm, được cử tri nêu ý kiến. Quá trình giám sát đảm bảo thực hiện theo chương trình, kế hoạch và đúng quy trình, thủ tục luật định. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp giám sát đối với những lĩnh vực trọng điểm kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát thông qua xem xét qua báo cáo của các đơn vị giúp công tác tổng hợp đánh giá toàn diện, sát thực và phát hiện nhiều vấn đề cần khắc phục. Cụ thể, công tác giám sát tình hình nợ đọng thuế, phí của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy công tác kê khai thuế của một số doanh nghiệp chưa đầy đủ, trung thực, việc nợ đọng thuế, phí lớn do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do cơ chế chính sách, bất cập từ quy định của Trung ương; một số doanh nghiệp xây dựng cơ bản làm ăn thu lỗ dẫn tới phá sản mà nguyên nhân là do doanh nghiệp nhỏ nên khả năng nộp thuế, phí phụ thuộc vào khả năng thanh toán của chủ đầu tư, tuy nhiên, giám sát cũng phát hiện nhiều doanh nghiệp do ý thức chấp hành pháp luật về thuế chưa cao nên có biểu hiện chây ỳ không nộp.

 

vdgdgd
Một cuộc giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Pác Nặm

Đối với công tác giám sát về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia thấp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra  là Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh mặc dù đã được thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa chỉ đạo kịp thời và kiểm tra việc thực hiện; tiến độ giải ngân hàng năm thường chậm, không đảm bảo kế hoạch dẫn đến chuyển nguồn lớn nhưng chưa có giải pháp thực hiện hiệu quả. Phát hiện nhiều bất cập trong việc thực hiện Quyết định  22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở,  Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát ở một số địa phương, từ đó kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục như quá trình thực hiện các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, công tác tuyên truyền chưa đồng bộ, thống nhất, việc rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách thiếu chặt chẽ và chưa bám sát quy định nên kết quả rà soát thiếu chính xác, phải rà soát lại nhiều lần làm chậm tiến độ, việc thanh toán kinh phí còn lúng túng, chưa có hướng dẫn thống nhất để thực hiện; các ngành chức năng có liên quan chưa thực hiện hết trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện chương trình…
Đối với công tác giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện một số quy định của Bộ luật lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã cho thấy việc thực hiện chính sách pháp luật cho người lao động tại một số doanh nghiệp còn khó khăn về việc làm, môi trường, điều kiện làm việc; công tác quản lý, sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp chưa chặt chẽ, việc chấp hành nội quy, quy chế và ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động chưa cao, tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm vẫn còn diễn ra ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 102/2009/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá được việc thực hiện chính sách hỗ trợ chưa kịp thời, cách thức tổ chức thực hiện chưa thống nhất trong toàn tỉnh, việc quyết định hình thức hỗ trợ hàng năm cho người dân cũng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, hình thức hỗ trợ còn bất cập, định mức hỗ trợ quá thấp không mang hiệu quả, trong khi công tác tuyên truyền về chính sách còn hạn chế, chưa có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể…Hội đồng nhân dân đã có đề nghị khắc phục những tồn tại và đề xuất với Trung ương tăng mức hỗ trợ cho phu hợp với thời điểm hiện nay.
Việc giám sát thực hiện Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 01/10/2010 về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố nhận thấy việc việc triển khai thực hiện nghị quyết còn chậm và chưa cụ thể, một số quy định tại nghị quyết chưa đảm bảo phù hợp nên chưa khả thi trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, qua giám sát nội dung này thấy rằng việc thành lập và quản lý, tổ chức hoạt động của các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo chặt chẽ, có hệ thống và đúng quy định….
Từ kết quả giám sát, những vấn đề hạn chế được phát hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đề xuất giải pháp tháo gỡ để đảm bảo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày càng tốt hơn.  Đồng thời kiến nghị đề xuất xây dựng mới, cũng như sửa đổi nhiều Nghị quyết để phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, góp phần giúp các cấp chính quyền và các ngành chức năng có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sử dụng các nguồn lực của địa phương./.
                                                                    Phan Quý