Xây dựng nông thôn mới ở Ngân Sơn

Thứ Tư, 25/09/2019, 17:07 [GMT+7]
.

Sau 10 năm chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, huyện Ngân Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; đời sống mọi mặt của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa đổi thay rõ rệt.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ngân Sơn đã tập trung triển khai, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy trình. Trước hết, toàn huyện đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và tổ chuyên viên giúp việc, xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể gắn kiểm tra, hướng dẫn giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với cấp xã, Đảng ủy các xã có nghị quyết chuyên đề để thực hiện, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh, hội nghị, họp dân, treo panô, khẩu hiệu. Các ngành, đoàn thể đã lồng ghép với nhiều hoạt động để truyền tải nội dung xây dựng nông thôn mới tới người dân. Thông qua đó, người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia thực hiện.

Đường vào thôn Bản Tặc -Phiêng Nhượng ( Đức Vân) được bê tông khang trang
Đường vào thôn Bản Tặc - Phiêng Nhượng (Đức Vân) được đổ bê tông khang trang.

Sau 10 năm, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả rất quan trọng như: Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp. Từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn lực đã huy động từ trung ương, địa phương và người dân thực hiện chương trình nông thôn mới đạt 68,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên, huyện đã đầu tư xây dựng được 104 công trình đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài 53,2km; đầu tư kiên cố hóa được 12 công trình kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 6,8km và xây mới được 26 nhà văn hóa thôn...

Những năm qua, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo, quan tâm vấn đề giải quyết việc làm cho lao động. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 50,96% năm 2016 giảm xuống còn 38,22% năm 2018, trung bình giảm 4,2% mỗi năm. Đến nay toàn huyện đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 9 tiêu chí, tăng 7 tiêu chí so với năm 2010 và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân của các xã tăng từ 5,85 triệu đồng/người/năm theo đánh giá năm 2010 lên 15,6 triệu đồng/người/năm 2018.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nông thôn Ngân Sơn đã có những đổi thay rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Ngân Sơn xác định tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng chất hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, đảm bảo đồng bộ liên xã, kết nối toàn huyện. Đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tổ chức thí điểm các mô hình có thế mạnh và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư; có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tăng cường thu hút các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương./.

Lý Dũng